// PHP Associative Arrays

// PHP Associative Arrays manually
car ->2020 car ->2019